پاورمتر و انرژی متر

پاورمترهای و انرژی مترها معمولا از دو قسمت مجزا تشکیل شده اند. یک قسمت مربوط به سنسور پاورمتر و یا انرژی متر است و قسمت دیگر کنسول یا نمایشگر اطلاعات جمع آوری شده توسط سنسور می باشد. کنسول پاورمترهای لیزر دارای مدل های متنوع و با امکانات متفاوتی هستند. به عنوان مثال، کنسول های جدید جهت راحتی کاربر از صفحه نمایش های لمسی جهت دریافت دستورات اندازه گیری استفاده می کنند. همچنین با توجه به نوع منبع نوری، استفاده از سنسورهای مختلفی پیشنهاد می شود. در ادامه به سنسورهای متداول که هریک دارای ویژگی ها و محدودیت های کاربردی خاص خود هستند اشاره خواهد شد.

پاورمتر و انرژی متر لیزر | اینفورتکس

سنسورهای فوتودیود (Photodiode Sensors)

این سنسورها برای اندازه گیری توان منابع نوری مونوکروماتیک (تک رنگ) و یا نزدیک به مونوکروماتیک مورد استفاده قرار می گیرند. این سنسورها دارای پاسخ دهی (responsivity) وابسته به طول موج هستند و به همین دلیل استفاده از آن ها جهت اندازه گیری توان منابع نوری با طول موج پهن باند، در آزمایشات خطا ایجاد می کند. این سنسورها جریانی را ایجاد می کنند که به توان اپتیکی ورودی و طول موج وابسته است. این جریان به عنوان تغذیه ی یک تقویت کننده امپدانس انتقالی مورد استفاده قرار می گیرد و یک ولتاژ خروجی متناسب با جریان ورودی تحویل خواهد شد.

سنسورهای گرمایی (Thermal Sensors)

این سنسورها از موادی ساخته شده اند که در محدوده طول موجی وسیعی، تابع پاسخ دهی نسبتا مسطحی دارند و برای اندازه گیری توان منابع نوری پهن باند مانند LEDها و SLDها مناسب هستند. سنسورهای گرمایی ولتاژی متناسب با توان اپتیکی ورودی تحویل می دهند.

سنسورهای انرژی پیروالکتریک (Pyroelectric Energy Sensors)

سنسورهای پیروالکتریک بر پایه اثر پیروالکتریک یک ولتاژ خروجی تولید می کنند و برای اندازه گیری منابع پالسی با نرخ تکراری (repetition rate) محدود به ثابت زمانی دتکتور مورد استفاده قرار می گیرند. خروجی این سنسورها یک پیک ولتاژ متناسب با انرژی پالس فرودی است.